more

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική»)  αναλύει τις προϋποθέσεις συλλογής και διαχείρισης των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία με την επωνυμία Α.Φ. ΜΙΧΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Μίχος Α.Ε.»), η οποία εδρεύει στον Δήμο Χολαργού Αττικής και επί της οδού Φανερωμένης, αριθμ. 9, Τ.Κ. 155 61.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η Μίχος Α.Ε. αποδίδει ιδιαίτερη σημασία και είναι αφοσιωμένη στην ουσιαστική προστασία της εμπιστευτικότητας και της ιδιωτικότητας των πληροφοριών που της παρέχονται, προβαίνοντας σε όλες τις απαραίτητες και ενδεδειγμένες ενέργειες για την πλήρη συμμόρφωση με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία αναφορικά με την προστασία προσωπικών δεδομένων. Δεν συλλέγουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

Στόχος της παρούσας Πολιτικής είναι η ενημέρωσή σας, με την παράθεση των απαραίτητων πληροφοριών αναφορικά με το είδος των προσωπικών δεδομένων που ενδέχεται να συλλέξει η εταιρεία μας, τον σκοπό για τον οποίο συλλέγονται και το χρονικό διάστημα φύλαξης και διατήρησης αυτών, καθώς και τα συναφή δικαιώματά σας. Παρακαλούμε να μελετήσετε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική.

Στο πλαίσιο της διασφάλισης της ασφάλειας των δεδομένων που μας εμπιστεύεστε, η Μίχος Α.Ε. εφαρμόζει όλα τα ενδεδειγμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που έχει στη διάθεσή της, προκειμένου να αποτραπεί η μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακόβουλη χρήση, απώλεια ή πρόωρη διαγραφή των πληροφοριών. Η Μίχος Α.Ε. διαθέτει εξελιγμένα προγράμματα απαγόρευσης εισόδου (firewalls) καθώς και προγράμματα περιορισμού πρόσβασης στο δίκτυό της και προστασίας κωδικού. Η επίσκεψη του ιστότοπου της εταιρείας γίνεται σε κάθε περίπτωση με δική σας ευθύνη και οφείλετε να διασφαλίσετε ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής που χρησιμοποιείτε είναι επαρκώς ασφαλής, με προστασία έναντι κακόβουλου λογισμικού. Σε περίπτωση απουσίας επαρκών μέτρων προστασίας (π.χ. ασφαλής ρύθμιση του λογισμικού πλοήγησης, ενημερώσεις για ιούς, λογισμικά περιορισμού πρόσβασης, απόρριψη λογισμικού από μη αξιόπιστες πηγές) υπάρχει κίνδυνος τα δεδομένα σας να γνωστοποιηθούν χωρίς υπαιτιότητα της Μίχος Α.Ε. σε μη εξουσιοδοτημένα τρίτα μέρη. Η εταιρεία μας δεν θα πωλήσει ή μεταβιβάσει προσωπικές πληροφορίες που μας έχετε παράσχει σε τρίτους για δική τους επιχειρηματική χρήση, εκτός αν αυτό έχει ρητώς συμφωνηθεί μεταξύ μας ή έχουμε προηγουμένως λάβει τη δική σας σαφή συγκατάθεση για την κοινοποίηση των δεδομένων σας με αυτόν τον τρόπο. Διατηρούμε το δικαίωμα διαβίβασης των δεδομένων σας σε τρίτο νομικό πρόσωπο στην περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού της εταιρείας μας (π.χ. συγχώνευση ή εξαγορά), καθώς και στους παρόχους υπηρεσιών υποστήριξης των ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων της Μίχος Α.Ε. προς τον αποκλειστικό σκοπό της εκτέλεσης εκ μέρους τους της σύμβασης για υποστήριξη της εταιρείας μας.   

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε

Συλλογή των προσωπικών δεδομένων που αφορούν το πρόσωπό σας δύναται να λάβει χώρα είτε  κατόπιν επίσκεψής σας στον επίσημο ιστότοπο της εταιρείας μας είτε σε συνέχεια της από μέρους σας επιλογής των υπηρεσιών ή/και προϊόντων μας.

Στις περισσότερες των περιπτώσεων, τα δεδομένα αυτά τα παρείχατε οι ίδιοι επιλέγοντας την αποστολή των πληροφοριών για το άτομό σας και συναινώντας στην επεξεργασία τους.

Συλλογή προσωπικών δεδομένων δύναται να λάβει χώρα και στο πλαίσιο εκτέλεσης συμβατικής υποχρέωσης, δηλαδή προκειμένου η εταιρεία μας να εκπληρώσει προσηκόντως υποχρεώσεις που ενδεχομένως να έχει αναλάβει με σύμβαση. Τέτοια στοιχεία είναι ενδεικτικά το ονοματεπώνυμο και το πατρώνυμο, ο αριθμός ταυτότητας ή/και διαβατηρίου, η υπηκοότητα και η διεύθυνση κατοικίας. Χωρίς τα στοιχεία αυτά η ταυτοποίηση του αντισυμβαλλόμενου θα ήταν ιδιαίτερα δυσχερής. Αντίστοιχα,  επεξεργασία προσωπικών δεδομένων δύναται να λάβει χώρα  και στο στάδιο που προηγείται της σύναψης μιας σύμβασης (προσυμβατικό στάδιο), όπως πχ. με την ανταλλαγή παρατηρήσεων επί σχεδίου σύμβασης ή τη λήψη στοιχείων επικοινωνίας όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ο λογαριασμός σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.      

Επίσης, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μπορεί να συνιστά νομική υποχρέωση της εταιρείας μας, όπως ενδεικτικά η τήρηση στοιχείων για σκοπούς φορολογικής συμμόρφωσης ή η παροχή πληροφοριών σε δημόσιο φορέα ή ανεξάρτητη αρχή.

Τέλος, η εταιρεία μας δύναται να προβεί σε σύννομη επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας εφόσον υπάρχει έννομο συμφέρον. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτει ενδεικτικά το υλικό που καταγράφεται από τις κάμερες τηλεόρασης του κλειστού κυκλώματος (CCTV) που λειτουργεί στα γραφεία της εταιρείας μας για την αποτροπή έκνομων ενεργειών και την προστασία του προσωπικού μας.    

Χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων

Το χρονικό διάστημα διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων ποικίλλει και εξαρτάται κατά περίπτωση από τον σκοπό και τη χρήση των εκάστοτε συλλεγόμενων πληροφοριών. Αναλόγως το είδος και την κατηγορία του δεδομένου, ενδέχεται αντίστοιχα να υπάρχει νομική υποχρέωση διατήρησης για συγκεκριμένη περίοδο. Σε κάθε περίπτωση, η Μίχος Α.Ε. δεσμεύεται να διατηρεί τα δεδομένα για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο από όσο είναι απαραίτητο για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν.

Για τον καθορισμό της χρονικής περιόδου διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων, η Μίχος Α.Ε. λαμβάνει υπόψη και σταθμίζει ειδικότερες παραμέτρους όπως: (α) τυχόν ισχύουσες νομικές ρυθμίσεις σχετικά με τη διατήρηση των δεδομένων για συγκεκριμένη χρονική περίοδο, (β) τυχόν υποχρεώσεις διατήρησης που σχετίζονται με παρόντα ή ενδεχόμενο μελλοντικό δικαστικό αγώνα ή έρευνα από διοικητική ή άλλη αρμόδια αρχή, (γ) τυχόν υποχρέωση διατήρησης που απορρέει από αντίστοιχες συμφωνίες της Μίχος Α.Ε. με τους επιχειρηματικούς συνεργάτες της, (δ) την ημερομηνία της τελευταίας επικοινωνίας του υποκειμένου των δεδομένων με την εταιρεία μας, και (ε) τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν τα δεδομένα.

Ενδεικτικά, πληροφορίες ταυτοποίησης του αντισυμβαλλομένου στο πλαίσιο μιας συμβατικής σχέσης διατηρούνται για περίοδο πέντε ετών από την παροχή της υπηρεσίας ή την πώληση του σχετικού προϊόντος ή για τυχόν άλλη περίοδο που ενδεχομένως να ορίζεται από τον νόμο στις διατάξεις αναφορικά με την παραγραφή αξιώσεων. Αντίστοιχα, το υλικό από την καταγραφή των εικονοσκοπίων του κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης (CCTV) που βρίσκεται εγκατεστημένο και λειτουργεί νόμιμα στα γραφεία της εταιρείας μας, διατηρείται αποθηκευμένο για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει καταρχήν τις δεκαπέντε (15) ημέρες. Σε περίπτωση που κριθεί σκόπιμη η εξαγωγή από το σύστημα και η τήρηση σε ξεχωριστό αρχείο των συγκεκριμένων δεδομένων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, οι ενέργειες αυτές πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη διαδικασία και τις αυστηρές προϋποθέσεις που ορίζει η κείμενη νομοθεσία.

Η Μίχος Α.Ε.  δύναται να προβεί στην περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βάσει αλγόριθμων ή γενικευμένων μη εξατομικευμένων στοιχείων με σκοπό τη μη αναστρέψιμη ολική παρεμπόδιση εξακρίβωσης της ταυτότητας του υποκειμένου των δεδομένων (ανωνυμοποίηση). Έναντι του υποκειμένου των δεδομένων, η ανωνυμοποίηση των πληροφοριών εξομοιούται με τη διαγραφή αυτών, καθώς κατόπιν της προαναφερόμενης ειδικής επεξεργασίας, τα ανώνυμα δεδομένα δεν συνιστούν πλέον προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου και συνεπώς δεν τυγχάνουν εφαρμογής όσα ορίζονται ανωτέρω αναφορικά με το χρονικό διάστημα διατήρησής τους.  

Διεθνείς διαβιβάσεις προσωπικών δεδομένων

Η Μίχος Α.Ε. δεν σκοπεύει να προβεί σε διαβίβαση των προσωπικών σας δεδομένων εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, διαβίβαση προσωπικών δεδομένων εκτός του ΕΟΧ, δύναται να λάβει χώρα νομίμως μόνο σε χώρα στην οποία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι εφαρμόζονται επαρκείς νόμοι προστασίας δεδομένων· σε εταιρεία η οποία διαθέτει σε ισχύ πιστοποίηση Ασπίδας Προστασίας ΗΠΑ-ΕΕ, που διασφαλίζει συγκεκριμένο επίπεδο προστασίας δεδομένων αναφορικά με την κατηγορία των προσωπικών δεδομένων που διαβιβάζονται· ή όπου έχει εξασφαλισθεί ένας κατάλληλος μηχανισμός διαβίβασης δεδομένων, όπως ενδεικτικά οι Τυποποιημένες Συμβατικές Ρήτρες ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται η επαρκής προστασία των προσωπικών δεδομένων. Αν δεν πληρούται κανένα από τα παραπάνω κριτήρια, η Μίχος Α.Ε. δεν θα διαβιβάσει προσωπικά σας δεδομένα, αν δεν έχει λάβει προηγουμένως τη δική σας ρητή συγκατάθεση ή αν η διεθνής διαβίβαση αυτή δεν επιβάλλεται εκ του νόμου.

Πρόσβαση, διόρθωση και  ανάκληση των προσωπικών σας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Μίχος Α.Ε. να επιβεβαιώσει άν επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα. Εφόσον η εταιρεία μας όντως επεξεργάζεται προσωπικά σας δεδομένα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα αυτά καθώς και στις ακόλουθες πληροφορίες: τον σκοπό της επεξεργασίας· τις κατηγορίες των προσωπικών δεδομένων που επεξεργαζόμαστε·  τους παραλήπτες ή τις κατηγορίες παραληπτών των προσωπικών δεδομένων σας·  την προβλεπόμενη περίοδο διατήρησης των δεδομένων, όπου είναι εφικτό ή τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για να καθορίσουμε την περίοδο διατήρησης· το δικαίωμά σας να ζητήσετε ενημέρωση, διόρθωση ή διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας ή περιορισμό της επεξεργασίας αυτών· το δικαίωμά σας να υποβάλετε καταγγελία σε προϊστάμενη αρχή και τέλος, σε περίπτωση που δεν έχουμε συλλέξει οι ίδιοι τα δεδομένα από εσάς, τυχόν πληροφορίες που διαθέτουμε σχετικά με την προέλευση των δεδομένων. Αιτήσεις για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα ή τυχόν διόρθωσή τους, κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως είτε από ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο πρόσωπο, δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου. Η αίτηση μπορεί επίσης να γίνει ηλεκτρονικά, σύμφωνα πάντοτε με τα ειδικώς οριζόμενα στην κείμενη εθνική νομοθεσία περί ηλεκτρονικής υπογραφής.  

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι προσβάλλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνείτε απ’ ευθείας με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, μέσω του τηλεφωνικού της κέντρου (+30-210 6475600, Fax: +30-210 6475628). Για την ηλεκτρονική επικοινωνία σας με την Αρχή και την υποβολή καταγγελίας, μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση complaints@dpa.gr.

Δικαίωμα διαγραφής

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Μίχος Α.Ε. πλήρη ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας στα οποία έχουμε δικαίωμα τήρησης και επεξεργασίας είτε επειδή αυτά δεν είναι πια απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συλλέχθηκαν, είτε επειδή ανακαλείτε την συναίνεσή σας, είτε επειδή τα δεδομένα συλλέχθηκαν για σκοπό που κρίνετε παράνομο. Η Μίχος Α.Ε. σε εύλογο χρόνο (συνήθως εντός ενός μηνός και σε κάθε περίπτωση όχι μεγαλύτερο των τριών συνολικά μηνών) θα σας απαντήσει επιβεβαιώνοντας την ολική ή μερική διαγραφή των δεδομένων σας ή σχετικά με την αδυναμία διαγραφής συγκεκριμένων δεδομένων, αν κάποιος νόμος ή η εκπλήρωση κάποιου καθήκοντος υπέρ του δημοσίου συμφέροντος, είτε το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης και ενημέρωσης ή η άσκηση ή υποστήριξη κάποιας νομικής αξίωσης επιβάλλουν τη διατήρησή τους. Στην περίπτωση αυτή έχετε αφενός μεν δυνατότητα καταγγελίας στην εποπτική αρχή, αφετέρου δε άσκησης δικαστικής προσφυγής.

Δικαίωμα περιορισμού

Διατηρείτε το δικαίωμα να ζητήσετε από την Μίχος Α.Ε. περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας, ποσοτικά, χρονικά ή και αναφορικά μα τον σκοπό επεξεργασίας τους και πιο συγκεκριμένα: (α) είτε επειδή αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων σας και για όσο χρόνο χρειαστεί η Μίχος Α.Ε. να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους· (β) είτε γιατί κρίνετε παράνομη την επεξεργασία αλλά αντί της διαγραφής επιλέγετε τον περιορισμό· (γ) είτε επειδή δεν είναι πλέον αναγκαία η χρήση τους από την Μίχος Α.Ε., αλλά δεν επιθυμείτε τη διαγραφή τους, καθώς η διατήρησή τους θα σας εξυπηρετήσει για κάποια δικαστική αξίωση· (δ) είτε στην περίπτωση κατά την οποία έχετε αντιρρήσεις σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων και μέχρι να επαληθευθεί αν υπερισχύουν τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου των δεδομένων έναντι των νόμιμων λόγων επεξεργασίας της Μίχος Α.Ε.

Δικαίωμα φορητότητας

Διατηρείτε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που μας έχετε διαθέσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, καθώς και το δικαίωμα να τα διαβιβάζετε περαιτέρω χωρίς αντίρρηση, δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας γίνεται στη βάση παροχής συναίνεσης. Στο πλαίσιο της άσκησης του συγκεκριμένου δικαιώματος έχετε επιπλέον τη δυνατότητα να ζητήσετε άμεση διαβίβαση από την Μίχος Α.Ε. στον τρίτο φορέα χωρίς τη δική σας μεσολάβηση. Το παρόν δικαίωμα ασκείται με την επιφύλαξη των περιορισμών του δικαιώματος διαγραφής  (βλ. ανωτέρω στο δικαίωμα διαγραφής) και η άσκησή του δεν μπορεί να επηρεάζει δυσμενώς τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των άλλων.

Δικαίωμα εναντίωσης

Διατηρείτε το δικαίωμα να εναντιώνεσθε στη χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για τον σκοπό της απευθείας εμπορικής προώθησης και δη κατάρτισης προφίλ που σχετίζεται με την απευθείας εμπορική προώθηση.

Τροποποίηση της Πολιτικής

Κατά διαστήματα η Μίχος Α.Ε. ενδέχεται να αναθεωρεί το περιεχόμενο της παρούσας Πολιτικής. Οι αλλαγές αυτές θα εμφανίζονται άμεσα στην παρούσα σελίδα και δεν θα παράγουν αποτελέσματα πριν από τη δημοσίευσή τους. Σας συνιστούμε να επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα σελίδα για την πληρέστερη ενημέρωσή σας. Η συνεχιζόμενη επίσκεψη του ιστότοπου της εταιρείας μας όπου φιλοξενείται και η Πολιτική, συνιστά συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας σύμφωνα με τα εκάστοτε οριζόμενα στην ισχύουσα Πολιτική της εταιρείας μας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας κατά την έννοια του Ν. 2472/1997, όπως εφαρμόζεται και ισχύει, ορίζεται η Μίχος Α.Ε. Για οποιαδήποτε ενημέρωση ή διευκρίνιση αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας και την πολιτική απορρήτου, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@michos.gr.

Η παρούσα Πολιτική ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 25.05.2018.

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron