ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Βιολογικός καθαρισμός

Βιολογικός καθαρισμός

Πλήρης γκάμα εξοπλισμού για την επεξεργασία αστικών και βιομηχανικών λυμάτων για Κέντρα Επεξεργασίας Λυμάτων (ΚΕΛ)  πόλεων, δήμων, κοινοτήτων, οικισμών, για οικιστικά συγκροτήματα, ξενοδοχειακές μονάδες, κέντρα αναψυχής, εμπορικά κέντρα, βιομηχανίες, στραγγίδια χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων και εργοστασίων επεξεργασίας Αστικών Στερεών Αποβλήτων(ΑΣΑ). 

Προεπεξεργασία

Ανύψωση λυμάτων με αντλίες Αρχιμήδη

 1. Χονδροεσχάρωση και λεπτοεσχάρωση
 2. Εξάμμωση, απολίπανση
 3. Ανοξείδωτοι διαχύτες εξάμμωσης, χονδρής φυσαλίδας
 4. Συνδυασμένα κόμπακτ συστήματα προεπεξεργασίας
 5. Πρωτοβάθμια καθίζηση με παλινδρομικά ξέστρα πυθμένα, ξέστρα επιπλεόντων και λαμέλες ταχείας καθίζησης
 6. Συστήματα επίπλευσης (DAF)

 

Δευτεροβάθμια επεξεργασία 

 1. Αερισμός λυμάτων με φυσητήρες και διαχύτες λεπτής φυσαλίδας- πλήρη δίκτυα διάχυσης
 2. Αερισμός λυμάτων με επιφανειακούς αεριστήρες κατακορύφου άξονα και οριζοντίου άξονα τύπου βούρτσας
 3. Αερισμός λυμάτων με ειδικά μη εμφρασσόμενα συστήματα τζιφαριών και φυσητήρων
 4. Δευτεροβάθμια καθίζηση με παλινδρομικά ξέστρα πυθμένα, ξέστρα επιπλεόντων και δυνατότητα για λαμέλες ταχείας καθίζησης
 5. Αντλίες ανακυκλοφορίας τύπου Αρχιμήδη ή φυγοκεντρικές ξηρού τύπου με ελικοειδή φτερωτή
 6. Αντιδραστήρες μεμβρανών υπερδιήθησης (Membrane Bioreactor-MBR) για υπερκαθαρή εκροή, χωρίς δευτεροβάθμια καθίζηση, ελάχιστες απαιτήσεις χώρου, δυνατότητα αναβάθμισης υφισταμένης μονάδας

Διαχείριση λάσπης 

 1. Αντλίες περίσσειας λάσπης
 2. Πλήρης σειρά αντλιών προοδευτικής κοιλότητας για παχυμένη λάσπη, αντλίες από/προς χωνευτή(αν προβλέπεται), αντλίες πολυηλεκτρολύτη, αντλίες τροφοδοσίας αφυδάτωσης λάσπης(φυγοκέντρου ή ταινιοφιλτρόπρεσσας)
 3. Αντλίες δοσομέτρησης χημικών
 4. Συστήματα σταθεροποίησης/ασβεστοποίησης λάσπης με σιλό ή σύστημα big-bag ασβέστη, δοσομέτρηση ασβέστη, αναμείκτη λάσπης-ασβέστη
 5. Αντλία αφυδατωμένης ή ασβεστοποιημένης ιλύος
 6. Εξοπλισμός χωνευτή (βλέπε εφαρμογή «βιοαέριο»)
 7. Εξοπλισμός διαχείρισης βιοαερίου από χωνευτή (βλέπε εφαρμογή «βιοαέριο»)

Τριτοβάθμια επεξεργασία 

 1. Τριτοβάθμια φίλτρανση με φίλτρα τυμπάνου ή δισκόφιλτρα ή άμμου συνεχούς λειτουργίας
 2. Αντλίες χλωρίωσης και αποχλωρίωσης (αν προβλέπονται)
 3. Τριτοβάθμια απολύμανση με συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας UV

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron