ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ - Βιοαέριο

Βιοαέριο

Πλήρης  γκάμα εξοπλισμού για μονάδες παραγωγής βιοαερίου από:

 

 1. Αναερόβια χώνευση λάσπης βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων
 2. Αναερόβια χώνευση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ)
 3. Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων  ή Υπολειμμάτων(ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ)
 4. Αναερόβια χώνευση ζωικών/φυτικών/βιομηχανικών αποβλήτων με σκοπό την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

 

Κοινό γνώρισμα των παραπάνω είναι η παραγωγή βιοαερίου με περιεκτικότητα σε καύσιμο μεθάνιο 40-70%. Με εξαίρεση την περίπτωση των μικρών ΧΥΤΑ/ΧΥΤΥ, όπου το βιοαέριο καίγεται σε πυρσό, σε όλες τις περιπτώσεις κοινός στόχος είναι να αξιοποιηθεί το βιοαέριο σε μηχανή συμπαραγωγής ηλεκτρικής/θερμικής ενέργειας (Combined Heat Power-CHP) και η ηλεκτρική ενέργεια να διατεθεί στο δίκτυο βάσει του ισχύοντος τιμολογίου. Κοινός στόχος να είναι η επένδυση αποδοτική, ενώ ταυτόχρονα προστατεύεται το περιβάλλον από ανεπεξέργαστα απόβλητα και βλαπτικές εκπομπές μεθανίου στη ατμόσφαιρα. 

 

Ο εξοπλισμός διακρίνεται σε:

 

 1. Εξοπλισμό χώνευσης
 2. Εξοπλισμό αποθήκευσης του βιοαερίου
 3. Εξοπλισμό αναβάθμισης της ποιότητας στα όρια που απαιτεί η μηχανή (αποθείωση, σιλοξάνες, αφύγρανση/ρύθμιση υγρασίας αερίου προς μηχανή)
 4. Εξοπλισμό καύσης (πυρσός βιοαερίου) σε συνθήκες έκτακτης ανάγκης

 

Διαθέτουμε τα ακόλουθα προϊόντα (περιλαμβάνεται η βασική σχεδίαση, η προμήθεια, η εγκατάσταση, η θέση σε λειτουργία και η συντήρηση).

 

 1. Αναερόβια χώνευση λάσπης βιολογικών καθαρισμών αστικών λυμάτων:
 2. Εξοπλισμός χωνευτή (σύστημα ανάδευσης βιοαερίου χωνευτή με συμπιεστές βιοαερίου ή αναμείκτη, θόλος χωνευτή, βαλβίδες ασφαλείας κενού/ υπερπίεσης, φλογοπαγίδες, παράθυρα παρατήρησης, ανθρωποθυρίδες, τηλεσκοπικές βαλβίδες, εναλλάκτες θερμότητας)
 3. Αεροφυλάκιο βιοαερίου σφαιρικού τύπου, διπλής μεμβράνης με φυσητήρα αέρος για τη διατήρηση του σχήματος, βαλβίδα ασφαλείας, μέτρηση πληρότητας

 

Αναερόβια χώνευση Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ):

 

 1. Αεροφυλάκιο βιοαερίου ορθογωνικού τύπου, διπλής μεμβράνης με φυσητήρα αέρος για τη διατήρηση του σχήματος, βαλβίδα ασφαλείας, μέτρηση πληρότητας

 

Αναερόβια χώνευση ζωικών/φυτικών/βιομηχανικών αποβλήτων:

 

Εξοπλισμός χωνευτή (αναμείκτες χαμηλών στροφών πλευρικοί, παράθυρα επιθεώρησης, ανθρωποθυρίδες, βαλβίδα ασφαλείας κενού/υπερπίεσης

Κάλυμμα/αεροφυλάκιο χωνευτή, διπλής μεμβράνης, με κεντρική κολώνα και δίχτυ ασφαλείας 

 

Κοινός εξοπλισμός για όλους τους τύπους έργων:

 

 1. Βιολογικός αποθειωτής 
 2. Σύστημα ψύξης/αφύγρανσης του βιοαερίου
 3. Φυσητήρας (booster) βιοαερίου προς μηχανή ή προς πυρσό ή άλλο τύπο καταναλωτή (πχ boiler ή ξήρανση λάσπης)
 4. Πυρσό έκτακτης ανάγκης ή πυρσό σταθερής λειτουργίας υψηλής θερμοκρασίας για ΧΥΤΑ χωρίς συμπαραγωγή
 5. Φίλτρο τελικό ασφαλείας ενεργού άνθρακα για υπόλοιπο υδροθείου ή και απομάκρυνση σιλοξανών

 

Η ανάγκη χρήσης η όχι των ανωτέρω εξοπλισμών εξετάζεται κατά περίπτωση ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες του έργου

 

Εμπιστεύονται την ΜΙΧΟΣ Α.Ε.

Έδρα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 F : +30 2106775533 Email : info@michos.gr

Service Center Αθήνα: (Χάρτης) Θέση Κύριλλος Αττική Οδός - Έξοδος 4 (Κόμβος Ασπροπύργου) 19300 Ασπρόπυργος Αττικής T : +30 2106774280 T(24/7) : +30 2100101616 Email : info@michos.gr

Service Center Θεσσαλονίκη: (Χάρτης) ΒΙ.ΠΕ.Θ. Α2 - Ο.Τ. 61 57022 Σίνδος, Θεσσαλονίκη T +30 2310948565 F +30 2310948565 Email: info@michos.gr

cron