Περιβάλλον - Νερό

Χώροι Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων

Η εταιρεία μας εξοπλίζει τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμάτων (ΧΥΤΑ) και τα έργα αποκατάστασης Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποριμμάτων (ΧΑΔΑ) με ολοκληρωμένα συστήματα αναρρόφησης και καύσης του βιοαερίου και με εξοπλισμό για την βιολογική επεξεργασία των παραγόμενων στραγγιδίων.